maandag 30 december 2013

Gered door de crisis - preek over Hanna op zondag 29 december 2013


Beluister de dienst op Kerkomroep

Als een engel van de Heer aan de herders verschijnt, zegt hij: 'Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren.' Bekende woorden zijn het. En ze klinken hoopgevend. Maar hoe gaat die redding in zijn werk? U zult ongetwijfeld een gevoel hebben bij deze woorden. Ze kunnen in zichzelf al troostend zijn. Maar wat zegt die engel eigenlijk? Als de herders aan Jozef en Maria vertellen wat de engel heeft gezegd zijn ze stomverbaasd. Dat mogen wij minimaal ook zijn. Probeer maar eens uit te leggen wat dit betekent, dat er voor ons een redder is geboren.

Om erachter te komen wat de engel eigenlijk zegt moeten we te raden gaan bij de profeten. Want zij hebben de verwachting gewekt dat er een redder geboren zou worden. En dan hoeven we niet eens zo ver te zoeken. Een vertegenwoordigster van de profeten komen we vandaag in het verhaal van Jezus tegen: Hanna. Want de evangelist Lucas zoekt het dichtbij huis. Hij gaat niet meteen de wijde wereld in met Jezus. Hij blijft dichtbij huis. Meer specifiek: in de tempel. De verwachting van Jezus' geboorte al werd daar gewekt. In de tempel verscheen een engel aan Zacharias die de geboorte van Johannes de Doper aankondigde. Deze zal het volk gereedmaken voor de Heer, zei hij. En na de geboorte van Jezus brengen zijn ouders hem naar de tempel om hem rein te laten verklaren, overeenkomstig de wet van Mozes. Door de aandacht op de tempel te vestigen wil Lucas benadrukken dat de redding van God allereerst gestoeld is op het onderhouden van de wet. Jezus is 'kosjer' zogezegd. Hij is rein, hij is zuiver. Hij is in die zin dus ook te vertrouwen, want hij is van onbesproken gedrag en houdt zich aan de wetten en geboden vanaf het vroegste begin van zijn leven. Lucas vindt het erg belangrijk om Jezus' levensbegin te omlijsten met tempelverhalen. Daar, van waaruit God ons leven inkadert, leert hoe het leven goed is, daar klinkt het startschot van Jezus' leven, en van de redding door God van ons.


De redding van God in Jezus is dus allereerst gestoeld op de wet. Hij is kosjer, zuiver. Maar daarnaast ook op de vervulling is van de profetie. Want het opvallende is dat we hier geen priesters aan het woord horen, maar profeten. Simeon en Hanna. Over Hanna wordt expliciet gezegd dat zij een profetes is. Meestal verdwijnt zij een beetje achter Simeon, omdat hij meer plek inneemt in het verhaal, maar vandaag beginnen we later in het verhaal en staat zij in het midden. Net zoals de andere vrouwen die de afgelopen weken centraal stonden. Simeon zegt meer. Hij wordt gedreven door de Geest staat er. Maar Hanna belichaamt de profetie. Zij vertegenwoordigt het volk, in al zijn volheid. In alle getallen die klinken zit het getal 7. 7 jaar is ze met een man geweest. 84 jaar is ze weduwe. Ook dat is deelbaar door 7. 7 is het getal van de volheid. En 84 is 12 keer 7. 12 is het getal van de stammen van Israël. En haar weduwschap is daarin symbolisch. In de bijbel staat het weduwschap symbool voor het volk Israël, dat in ballingschap is gegaan, en haar God kwijt is. Na 7 jaar samen met een man te zijn geweest is ze hem 12 keer 7 jaar kwijt. Hier in de tempel voel je hoe reddeloos verloren het volk zich zonder zijn God voelt. Maar Hanna zit niet in de put. Zij leeft de profetische verwachting. Zij draagt het reddeloos verloren gevoel van het volk en leeft de profetische verwachting dat het daarbij niet blijft, en dat God zal redden.

Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Simeon maakt het heel concreet invoelbaar door Maria voor te houden dat Jezus een teken zal zijn dat betwist wordt, en dat ze zelf als door een zwaard doorstoken zal worden. En met het verdere levensverloop van Jezus kun je je dat gevoel bij Maria inderdaad voorstellen. Vreselijk. Maar waar gaat het daarin om? Jezus' leven wordt hier behalve priesterlijk ook profetisch ingekaderd. Hij is niet alleen kosjer, zuiver, hij zegt ook waar het op staat. Hij wordt hier neergezet als een profeet. En wat doet een profeet? Een profeet toetst de actualiteit aan de wet. Een profeet kijkt naar het leven van alledag en toetst dat aan het Woord van God. Is dit nu zoals God het bedoeld heeft? Vaak is dat niet zo en dan klinken de woorden van de profeet behoorlijk kritisch. En daarom vallen die kritische woorden ook niet altijd goed. Maar een zuiver profeet schept er geen welbehagen in om iedereen maar de maat te nemen. Het is geen wil om gelijk te hebben, en nog minder om gelijk te krijgen. Een profeet lijdt onder het oordeel dat hij zelf velt. En hoopt ondertussen dat het oordeel dat hij velt ervoor zorgt dat zijn voorspelling niet uitkomt. En dat er in plaats daarvan redding komt. Jezus zegt zelf: 'Niet om te oordelen ben ik gekomen, maar om te redden wat verloren is.'

Een profeet lijdt dus onder het oordeel dat hij zelf velt, hoopt dat zijn voorspelling niet uitkomt, en verwacht redding. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Profetische woorden brengen crisis teweeg. Maar niet zoals er nu dagelijks over crisis gesproken wordt. Want wat opvallend is, is dat mensen in de huidige economische crisis nauwelijks de vragen stellen die gesteld moeten worden. Het gaat er alleen maar om dat het vroeger 'meer' was en nu 'minder' moet, terwijl een crisis alleen maar duidelijk maakt dat het zo niet verder kan en dat er nieuwe wegen gezocht moeten worden. Schuldigen aanwijzen mag wel, maar heeft geen enkele zin als je tegelijkertijd niet richting zoekt om eruit te komen. De uitspraak 'zo kan het niet meer' is makkelijk gedaan, maar hoe dan wel? Wat is je visie op de toekomst? Ik hoor er te weinig over. En dat is ook logisch, want het is een ondankbare taak. Want de crisis benoemen is scheiding aanbrengen. Crisis is scheiding aanbrengen. En dat is in eerste instantie ook het zwaard dat Simeon noemt, omdat mensen door Jezus ten val komen of juist zullen opstaan. Jezus zal in zijn leven door duidelijk te benoemen wat er mis is, veel moeten lijden, uiteindelijk alles. Maar het is de enige weg naar verlossing. Pappen en nathouden zal niet meer baten. En let wel: benoemen wat er mis is, is niet bedoeld om te oordelen en weg te zetten, maar in de hoop dat er zo een uitweg komt naar verlossing en redding. Want dat is wat profeten altijd op het oog hebben. En het is de verwachting van waaruit de weduwe Hanna bidt en vast. Zelfs daarin boete doen is niet bedoeld om af te rekenen, maar om te zuiveren naar de toekomst toe. Alleen zo blijft de deur open naar redding.

En het is die redding waar we naar op zoek waren. De bevrijding van Jeruzalem waar de mensen naar uitzagen die naar Hanna luisterden, gaat niet over een bevrijding van machten van buiten, maar om een bevrijding van wat in onszelf scheiding behoeft. Bevrijding van de dingen die door elkaar lopen; dat wat goed is, en dat wat niet goed is. Voor onszelf, en voor anderen. Als je in een crisis terecht komt, ben je geneigd eerst te zoeken naar wat een ander verkeerd doet. De enige weg daaruit is echter naar jezelf te kijken: hoe kan ik anders met de situatie omgaan, beter erop inspelen, en zo nieuwe wegen vinden? En dan zie je ook in crisistijden nieuwe bedrijfjes opbloeien, omdat mensen creatief durven te zijn. Dat geeft hoop. Maar tegelijkertijd voelen we ook dat het niet allemaal van onszelf kan komen. We hebben maar een beperkte kracht, en zitten soms ook bij de pakken neer. Dan is het teveel. Precies hierop doelt de engel als hij spreekt over de redding, die ook Hanna verwacht. Het is niet met ons gedaan als wij niet meer uit de warboel komen van alles wat door elkaar loopt in ons leven aan keuzen, belangen, wensen, verlangens, dingen die we fout deden en alleen maar groter of meer worden. Want er komt redding aan. Een hoopvol nieuw begin, geboren in een Kind, waarvan we horen: 'Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.'


Geen opmerkingen:

Een reactie posten